Objavljeno: 20.09.2017

4. sjednica Općinskog vijeća - najava

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Vijećnička pitanja,

2. Verifikacija zapisnika s 2. sjednice,

3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu,

4. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu,

5. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu Funtana-Fontane u 2017. godini,

6. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu,

7. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu,

8. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu,

9. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje ostale infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu,

10. Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Funtana-Fontane za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine,

11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća poduzeća "Puntica d.o.o." Funtana za 2016. godinu,

12. Usvajanje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Funtana-Fontane za razdoblje 2017.-2022. godine,

13. Donošenje Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Funtana-Fontane,

14. Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju javne ustanove "Javna vatrogasna postrojba – centar za zaštitu od požara Poreč" te davanju prethodne suglasnosti na Statut javne ustanove "Javna vatrogasna postrojba – centar za zaštitu od požara Poreč",

15. Donošenje Odluke o prihvaćanju Ugovora o darovanju nekretnina oznake k.č.br. 640/3 i 640/5, upisane u z.k.ul.br. 172 za K.O. Funtana u svrhu izgradnje nerazvrstane ceste,

16. Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o prijenosu sredstava naknade za razvoj  u svrhu izgradnje vodovodne mreže plaže od uvale Perila  do AC Bijela uvala,

17. Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o prijenosu sredstava naknade za razvoj  u svrhu izgradnje kanalizacijske mreže plaže od uvale Perila  do AC Bijela uvala.


  Službeni glasnik Proračun

  Kontakt

  • Adresa: Bernarda Borisija 2 52452 Funtana
  • Telefon: (052) 445 442
  • Faks: (052) 445 188
  • Email: funtana@funtana.hr

  Radno vrijeme

  • PON 07:00 - 15:00
  • UTO 07:30 - 15:30
  • SRI 07:00 - 15:00
  • ČET 07:00 - 15:00
  • PET 07:00 - 15:00

  Rad sa strankama

  • PON 11:00 - 15:00
  • UTO 11:30 - 15:30
  • SRI 08:00 - 12:00
  • ČET 08:00 - 12:00