Objavljeno: 16.12.2016

32. sjednica Općinskog vijeća - najava

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Vijećnička pitanja,

2. Verifikacija zapisnika s 30. sjednice,

3. Donošenje Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Općine Funtana-Fontane s financijskim planom za 2017. godinu,

4. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2016. i Projekcija za 2017. i 2018. godinu,

5. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu Funtana-Fontane u 2016. godini,

6. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu,

7. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu,

8. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu,

9. Donošenje Izmjena i dopuna Programa komunalnih potreba Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu,

10. Donošenje Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. i Projekcija za 2018. i 2019. godinu,

11. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu,

12. Donošenje Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu Funtana-Fontane u 2017. godini,

13. Donošenje Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu,

14. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu,

15. Donošenje Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu,

16. Donošenje Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu,

17. Donošenje Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama za 2017. godinu,

18. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu,

19. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu,

20. Donošenje Programa gradnje ostale infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu,

21. Donošenje Zaključka u svezi podjele imovine, prava i obveza između Općina Vrsar-Orsera i Općine Funtana-Fontane,

22. Donošenje Odluke o dodjeli nekretnina/prostora u vlasništvu Općine Funtana-Fontane na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro,

23. Donošenje Odluke o sufinanciranju smještaja korisnika domova za starije i nemoćne osobe,

24. Donošenje Odluke o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula,

25. Donošenje Odluke o odobravanju sklapanja Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u Proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Kaštijun,

26. Donošenje Odluke o prihvaćanju Ugovora o darovanju broj: 43805/2015 između Republike Hrvatske, Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom i Općine Funtana,

27. Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana - Fontane i izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana - Fontane i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6.


  Službeni glasnik Proračun

  Kontakt

  • Adresa: Bernarda Borisija 2 52452 Funtana
  • Telefon: (052) 445 442
  • Faks: (052) 445 188
  • Email: funtana@funtana.hr

  Radno vrijeme

  • PON 07:00 - 15:00
  • UTO 07:30 - 15:30
  • SRI 07:00 - 15:00
  • ČET 07:00 - 15:00
  • PET 07:00 - 15:00

  Rad sa strankama

  • PON 11:00 - 15:00
  • UTO 11:30 - 15:30
  • SRI 08:00 - 12:00
  • ČET 08:00 - 12:00