Objavljeno: 10.02.2016

26. sjednica Općinskog vijeća - najava

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna “Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6ˮ,

2. Donošenje Zaključka o utvrđivanju pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i grafičkog dijela “Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6ˮ,

3. Vijećnička pitanja,

4. Verifikacija zapisnika s 25. sjednice,

5. Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Funtana-Fontane,

6. Donošenje Odluke o usklađivanju Plana zaštite od požara Općine Funtana-Fontane,

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje javnih površina,

8. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje radova obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Funtana-Fontane u 2016. godini,

9. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje veterinarsko-higijeničarskih poslova na području Općine Funtana-Fontane u 2016. godini,

10. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za godišnje održavanje javne rasvjete na području Općine Funtana-Fontane u 2016. godini,

11. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za godišnje održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Općine Funtana-Fontane u 2016. godini.  Službeni glasnik Proračun

  Kontakt

  • Adresa: Bernarda Borisija 2 52452 Funtana
  • Telefon: (052) 445 442
  • Faks: (052) 445 188
  • Email: funtana@funtana.hr

  Radno vrijeme

  • PON 07:00 - 15:00
  • UTO 07:30 - 15:30
  • SRI 07:00 - 15:00
  • ČET 07:00 - 15:00
  • PET 07:00 - 15:00

  Rad sa strankama

  • PON 11:00 - 15:00
  • UTO 11:30 - 15:30
  • SRI 08:00 - 12:00
  • ČET 08:00 - 12:00