Objavljeno: 13.02.2015

17. sjednica Općinskog vijeća - najava

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Vijećnička pitanja,

2. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice,

3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Funtana za 2014. godinu,

4. Donošenje Zaključka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Funtana za 2015.-2017. godinu,

5. Donošenje Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana,

6. Izvješće o izvršenju Programa komunalnih potreba Općine Funtana za 2014. godinu,

7. Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Funtana za razdoblje srpanj – prosinac 2014. godine,

8. Donošenje godišnjeg Programa gradnje vodnih građevina na području Općine Funtana,

9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Odluke o izdavanju tabularne isprave za upis oznake pomorskog dobra na 72064/160000 suvlasničkog dijela Općine Funtana-Fontane, na nekretnini označenoj kao k.č.br. 1442/1, upisana u zk. ul. 1211, k.o. Funtana,

10. Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova,

11. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje radova obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Funtana u 2015. godini,

12. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje veterinarsko-higijeničarskih poslova na području Općine Funtana u 2015. godini,

13. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za godišnje održavanje javne rasvjete na području Općine Funtana u 2015. godini,

14. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za godišnje održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Općine Funtana u 2015. godini. 


  Službeni glasnik Proračun

  Kontakt

  • Adresa: Bernarda Borisija 2 52452 Funtana
  • Telefon: (052) 445 442
  • Faks: (052) 445 188
  • Email: funtana@funtana.hr

  Radno vrijeme

  • PON 07:00 - 15:00
  • UTO 07:30 - 15:30
  • SRI 07:00 - 15:00
  • ČET 07:00 - 15:00
  • PET 07:00 - 15:00

  Rad sa strankama

  • PON 11:00 - 15:00
  • UTO 11:30 - 15:30
  • SRI 08:00 - 12:00
  • ČET 08:00 - 12:00